Thông báo kết quả sau kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi tại các huyện, thành phố năm 2014

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 21/05/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận phô cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi (GDMN TNT) năm 2014 tại các huyện, thành phố. Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc từ ngày 23/05/2014 đến ngày 14/6/2014 tại 05 đơn vị (Thành phố Kon Tum, huyện Kon Plong, Đăk Tô, Kon Rầy, Ngọc Hồi) với các nội dung sau: Kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác phổ cập GDMN TNT thông qua báo cáo của Ban chi đạo phố cập giáo dục; kiểm tra hồ sơ phổ cập; kiểm tra, đối chiếu số liệu hồ sơ phô cập với thực tế; lập biên bản kiểm tra, kết quả như sau:

I. Kết quả kiểm tra
1. Hồ sơ phổ cập GDMN TNT

Cấp huyện, cấp xã đều thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT n^ày 6/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phố cập GDMN TNT; các biêu thống kê về trẻ em từ 0 – 5 tuổi, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và tài chính cho GDMN; hồ sơ công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN TNT của các đơn vị cấp xã; quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN TNT của UBND huyện đối với cấp xã; biên bản kiểm tra phố cập GDMN TNT của cấp huyện đối với cấp xã; phiếu điều tra phổ cập GDMN; sổ theo dõi phổ cập GDMN TNT; sổ theo dõi trẻ em trong độ tuổi; danh sách trẻ hoàn thành Chương trình GDMN; biên bản tự kiểm tra của BCĐ PCGD xã, … Các loại hồ sơ này cơ bản đảm bảo nội dung theo quy định.

2. Kết quả phổ cập GDMN TNT (Xem các bảng đính kèm)

II. Những tồn tại càn khắc phục và rút kinh nghiệm sau kiểm tra
1. Về hồ sơ phổ cập GDMN TNT

– Phiếu điều tra hộ gia đình: Một số phiếu điều tra thiếu chữ ký hoặc chưa ghi họ tên của cán bộ điều tra, chủ hộ, trưởng thôn/tố dân phố; thiếu thông tin về tổ/thôn/xã/phường/huyện/thành phố và thông tin trẻ chuyển đi, chuyên đến, trẻ khuyết tật (Kon Tum); thiếu ngày, tháng điều tra (Kon Rầv); còn tây xóa (Kon Plong, Kon Tum)

– Sổ theo dõi tình hình phổ cập GDIVTN TNT: Ở một số xã, thông tin về trẻ chuyển đi, chuyển đến, trẻ khuyết tật chưa đầy đủ.

– Biên bản tự kiểm tra của Ban chỉ đạo PCGD xã về kết quả phô cập GDMN TNT, sổ theo dõi trẻ 5 tuối đến trường, danh sách trẻ hoàn thành Chương trình GDMN (mẫu giáo 5-6 tuổi), báo cáo quá trình thực hiện và kết quả triển khai công tác PCGDMN TNT: Một số xã chưa thực hiện đúng mẫu hướng dẫn theo Công văn số 46/SGDĐT-GDMN ngày 10/01/2014 của Sở GD&ĐT.

– Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả triển khai công tác PCGDMN TNT: Một số xã, huyện thiếu thông tin, số liệu minh họa. Một số xã có trẻ DTTS trong báo cáo và biên bản tự kiểm tra thiếu nội dung trẻ 5 tuôi DTTS được chuẩn bị tiếng Việt. Nội dung về xây dựng csvc thiếu kết quả quá trình thực hiện từ năm 2011 đến nay.

– Minh chửng cho biêu thống kê số 1 về trẻ em từ 0 – 5 tuổi: Biều thống kê số liệu về tre suy dinh dưỡng ở thề nhẹ cân, thể thấp còi và theo dõi chuyên cần của đa số các trường MN chưa đầy đủ thông tin, chưa khoa học.

– Biểu thống kê số 2 về thống kê đội ngũ CBQL, GV và NV: Mục “CBQL, GV, NV ngoài biên chế” cột “Được hưởng chế độ, chính sách theo quy định” thống kê thiếu GV được hưởng chế độ, chính sách (Kon Tum, Đăk Tô).

– Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD: Một số xã thiếu Quy chế hoạt động và bang phản công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo PCGD kèm theo (Kon Rầy, Ngọc Hồi).

– Quyết định cua UBND huyện về việc công nhận xã đạt chuẩn phổ cập GDMN TNT: Nội dung Quyết định của một số ƯBND huyện chưa tường minh, chưa có tên xã, thị trấn kèm theo (huyện Đăk Tô, Kon Rầy).

– Văn bản chi đạo về phổ cập GDMN TNT của các cấp: Một số xã sắp xếp văn bản và danh mục văn ban chưa theo trình tự thời gian. Danh mục các văn ban chi đạo cấp xã cua đa số các xã chưa thê hiện đầy đủ các hoạt động về công tác phô cập GDMN TNT của BCĐ PCGD. Một số văn bản cấp xã (Kế hoạch, quyêt định, tờ trình) thiếu sô, ngày tháng ban hành (Kon Plong); trong báo cáo, kê hoạch… của một số xâ thiếu logic về mặt thời gian; một số xã còn thiếu kế hoạch phổ cập GDMN TNT từng năm học (Đăk Tô).

– Việc sẳp xếp hồ sơ của một số xã chưa khoa học. Một số thông tin trong biêu bảng thống kê, số liệu,… trong hồ sơ còn bị tây xóa, sửa chữa số liệu, hoặc dán chồng giấy khác lên.

2. Về cơ sở vật chất, khuôn viên trường, lóp học

Một số điêm trường chưa có hàng rào tạo khuôn viên, sân chơi chưa bằng phẳng, cây xanh bóng mát rất ít; nhà vệ sinh quá tạm bợ, chưa có biện pháp xử lý hợp vệ sinh; chưa có biện pháp khắc phục để có nước phục vụ sinh hoạt cho trẻ. Một số phòng học tạm mái nhà thấp, hệ thống cửa sổ không phù hợp, nóng, thiếu ánh sáng. Một số phòng học xuống cấp chưa sửa chữa kịp thời la phông, nền, cửa sổ, cửa chính,… hư hỏng.

Tác giả bài viết: PGD

Nguồn tin: Sở GD&ĐT