Công văn 216/PGD&ĐT, ngày 15/09/2014 Về việc triển khai công tác PCGD năm 2014

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1116/SGDĐT-GDTH, ngày 04/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác phổ cập GDTH, THĐĐT năm 2014; Căn cứ Công văn số 210/PGD&ĐT, ngày 08/09/2014 của Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông về việc tập huấn công tác PCGD năm 2014; Căn cứ Công văn số 4862/BGD&ĐT-KHTC, ngày 10/09/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhập liệu, duy trì Hệ thống thông tin điện tử PCGD-XMC;
                                                                  Kính gửi: Các trường Mầm non, TH, THCS
Căn cứ Công văn số 1116/SGDĐT-GDTH, ngày 04/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác phổ cập GDTH, THĐĐT năm 2014;
Căn cứ Công văn số 210/PGD&ĐT, ngày 08/09/2014 của Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông về việc tập huấn công tác PCGD năm 2014;
Căn cứ Công văn số 4862/BGD&ĐT-KHTC, ngày 10/09/2014 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhập liệu, duy trì Hệ thống thông tin điện tử PCGD-XMC;
Căn cứ Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi huyện Tu Mơ Rông năm 2015;
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm 2014 nội dung cụ thể như sau:
I. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
– Bổ sung hoàn thiện các loại hồ sơ PCGD MNTNT còn thiếu năm 2014 theo yêu cầu của Thông tư số 36/BGD&ĐT, ngày 06/11/2013 và Công văn số 390/SGD&ĐT, ngày 24/03/2014.
– Điều tra cập nhật đầy đủ các thông tin của trẻ vào Phiếu điều tra, Sổ theo dõi PCGD MNTNT…
– Hoàn thiện các Biểu mẫu thống kê PCGD MNTNT (mẫu 1,2,3) thời điểm tháng 09/2014, Kế hoạch PCGD MNTNT năm học 2014-2015 gửi về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ Email: pcgdtmrkt@gmail.com và văn bản qua bộ phận phổ cập giáo dục trước ngày 19/09/2014
          II. Công tác phổ cập giáo dục Tiểu học
– Hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ PCGD TH, PCGDTH ĐĐT mức độ I theo yêu cầu của Thông tư số 36/BGD&ĐT, ngày 04/09/2009 và Công văn số 1116/SGD&ĐT-GDTH.
– Tiến hành điều tra hiện trạng giáo dục năm học 2014-2015, cập nhật đầy đủ các thông tin vào Phiếu điều tra, Sổ theo dõi PCGD, Sổ Đăng bộ…
– Tổ chức kiểm tra công lại công tác PCGD TH, PCGDTH ĐĐT mức độ I năm 2014.
– Nộp các biểu mẫu TK (mẫu 1,2,3), hồ sơ công nhận công tác PCGD TH, PCGDTH ĐĐT mức độ I về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ Email: pcgdtmrkt@gmail.com và văn bản qua bộ phận phổ cập giáo dục trước ngày 25/09/2014. Mẫu điều tra hiện trạng giáo dục năm học 2014-2015 nộp trước ngày 02/10/2014.
          III. Công tác phổ cập giáo dục THCS.
– Hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ PCGD THCS theo yêu cầu của Quyết định số 26/BGD&ĐT, ngày 05/07/2001.
– Tiến hành điều tra hiện trạng giáo dục năm học 2014-2015, cập nhật đầy đủ các thông tin vào Phiếu điều tra, Sổ theo dõi PCGD, Sổ Đăng bộ…
– Tổ chức kiểm tra công lại công tác PCGD THCS  năm 2014.
– Nộp các biểu mẫu TK (mẫu 1,2,5,6,7), hồ sơ công nhận công tác PCGD THCS năm 2014 về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ Email: pcgdtmrkt@gmail.com và văn bản qua bộ phận phổ cập giáo dục trước ngày 25/09/2014. Mẫu điều tra hiện trạng giáo dục năm học 2014-2015 nộp trước ngày 02/10/2014.
IV. Triển khai phần mềm hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.
– Hiệu trưởng các đơn vị tham mưu cho UBND xã, tổ chức họp BCĐ PC, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ chức điều tra thu thập thông tin các hộ gia đình, nhập dữ liệu vào phần mềm hoàn thiện trước ngày 02/10/2014.
Lưu ý:
– Đối với học sinh đủ điều kiện lên lớp, nhưng sinh tháng 11,12 ( chưa đủ tháng ) có nguyên vọng muốn học lại thì hiệu trưởng hai trường cùng chính quyền địa phương phải có sự thống nhất, đồng thời có ý kiến đồng ý của phòng Giáo dục và Đào tạo mới cho học sinh học lại;
          – Đối với các trường có học sinh học ngoài địa bàn xã việc nắm bắt, thu thập thông tin học sinh phải qua điều tra hiện trạng và phối hợp với các trường có học sinh trên địa bàn xã đã và đang học để xin cung cấp thông tin học sinh;
  V. Yêu cầu
– Số liệu các đơn vị gửi về Phòng GD&ĐT phải đầy đủ, chính xác, kế thừa từ các năm học trước, trùng khớp về các độ tuổi giữa các bậc học, trùng khớp với số liệu báo cáo chuyên môn, bán trú,…
Trong quá trình thực hiện mọi vướng mắc các đơn vị liên hệ về Phòng GD&ĐT qua bộ phận phổ cập giáo dục
Nhận được Công văn này đề nghị các trường triển khai thực hiện, mọi sai sót và chậm trể về thời gian hiệu trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước trưởng Phòng GD&ĐT.

Nơi nhận:                                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG
– Như trên;
– Sở GD&ĐT;
– UBND huyện;
– BCĐ PCGD huyện;
– Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
– Bộ phận phổ cập;
– Lưu: VP.

Tác giả bài viết: PGD&ĐT