THÔNG TIN - Lãnh đạo Phòng

Lê Văn Hoàn
Lê Văn Hoàn Lãnh đạo Phòng Trưởng Phòng 0603 500 777; DĐ: 0905 154 385

Email:levanhoan.pgdtmr.kontum@gmail.com

A Phun Lãnh đạo Phòng Phó Phòng 01697 490 869

Email: aphun.tmr@kontum.edu.vn

Y Nhàn Lãnh đạo Phòng Phó Phòng 01699 255 478

Email: ynhan2607@gmail.com