TỔNG KẾT THI LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG

Ngày đăng: Lượt xem:

Hội thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự tạo cấp huyện bậc Mầm Non. Hội thi Giáo viên Giỏi cấp huyện Bậc Tiểu học năm học 2016-2017.

     Thực hiện Công văn số 468/PGD&ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện bậc học tiểu học năm học 2016-2017

Thực hiện Công văn số 470/PGD&ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức hội thi “Làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự tạo” cấp huyện bậc học mầm non năm học 2016-2017.

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tổng kết hội thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự tạo cấp huyện bậc Mầm Non. Hội thi Giáo viên Giỏi cấp huyện Bậc Tiểu học năm học 2016-2017.

Trong buổi Tổng kết , đồng chí Lê Văn Hoàn – Huyện Ủy viên, Trưởng  Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhận xét:

Những thành công của hội thi:

Các đơn vị trường đã tổ chức Hội thi làm và sử dựng đồ dùng dạy học tự tạo cấp trường đúng theo kế hoạch của Ngành đề ra;

Đối tượng tham gia dự thi đảm bảo về tiêu chuẩn theo Thông tư số 21/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông giáo dục thường xuyên.

 Các Đơn vị trường học đã triển khai đến giáo viên về các văn bản hướng dẫn, quy định về điều kiện tham gia và thể lệ Hội thi.

Một số trường đã quan tâm giúp đỡ giáo viên tham gia Hội thi dự giờ, góp ý tiết dạy, SKKN, nội dung kiến thức phần thi năng lực. ( Tiểu học Đăk Sao, TH Đăk Hà).

Hầu hết các giáo viên tham gia dự thi đã có sự chuẩn bị, nghiên cứu, tìm hiểu về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học, môn học, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành.

Ban tổ chức, ban giám khảo chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để đảm bảo Hội thi diễn ra đúng qui định đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên tham gia hội thi thành công.

Công tác chấm bài được thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan, chấm đúng năng lực thực tế của giáo viên. Nhiều bài kiểm tra năng lực đạt điểm cao, thể hiện tinh thân tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của của các giáo viên tham gia Hội thi.

         Lãnh đạo ngành cũng đã chỉ ra những tồn tại còn mắc phải:

           Công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, đối tượng tham gia Hội thi chưa thực sự sâu rộng đến từng cán bộ qản lý, giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Một số đơn vị trường học chưa thực sự quan tâm đến công tác tham gia Hội thi của giáo viên, chưa quan tâm, tạo điều kiên, giúp đỡ giáo viên trong quá trình chuẩn bị. Cá biệt có một số CBQL, phụ trách chuyên môn nhà trường chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn hội thi dẫn đến một số giáo viên có nguyện vọng, đủ điều kiện nhưng không được đăng ký tham gia thi.

Một sô giáo viên tham gia phần thi năng lực có bài thi đạt kết quả chưa cao, không nghiên cứu kỹ đề bài, sai kiến thức cơ bản nhiều.

Một số sáng kiến kinh nghiệm tham gia  Hội thi không đúng thực trạng đơn vị, địa phương, chưa đúng thể thức bố cục một SKKN, sao chép từ mạng.. .

Một số tiết dạy chưa đảm bảo chất lượng: Chưa phù hợp với điều kiện, đối tượng học sinh.

 Học sinh chưa mạnh dạn, tích cực trong học tập. Có tiết dạy giáo viên đã vi phạm quy chế hội thi.

Kết quả hội thi như sau:

Bậc Mầm non:

Kết quả đạt cấp huyện 24/25 bộ

          Cụ thể :

                   Xuất xắc 1

                   Tốt 1:

                   Khá: 22

          Không đạt: 1

Bậc Tiểu học:

          Số trường có giáo viên tham gia Hội thi 11/11 trường tiểu học

Tổng số giáo viên tham gia tham gia Hội thi 50 người .

Phần thi năng lực đạt 41/50 giáo viên.

Phần thi SKKN đạt: 33/41 SKKN

Phần thi bài giảng: 25/ 33 giáo viên.

Qua 03 phần thi số giáo viên được công nhận Giáo viên giỏi cấp huyện, bậc tiểu học năm học 2016-2017 là 25 người.

Những Kinh nghiệm qua đợt thi

       Làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa , nội dung, các nội dung quy định của Hội thi đến toàn thể CBQL,GV, NV và học sinh, Chính quyền địa phươn Phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội  trên địa bàn huyện.

Các đơn vị trường học cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cấp trường, chấm sáng kiến kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Quan tâm giúp đỡ, dự giờ góp ý sư phạm tiết dạy, nghiên cứu góp ý SKKN cho giáo viên tham gia thi.

Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, quán triệt tuyên truyền sâu rộng đến CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường để mọi người điều tham gia .

Các Giáo viên luôn chủ động, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, không ngừng rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm. Nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cải tiến chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và đối tượng học sinh.

                                                          PHÒNG GD&ĐT TU MƠ RÔNG.