Kế hoạch hoạt động năm học mới

Ngày đăng: Lượt xem:

Phòng Giáo dục và Đào tạo
———————
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Thứ/Ngày SÁNG CHIỀU
Thứ 2 (26/1/2015)
Thứ 3 (27/1/2015)
Thứ 4 (28/1/2015)
Thứ 5 (29/1/2015)
Thứ 6 (30/1/2015)
Thứ 7 (31/1/2015)
Chủ nhật