Nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 5014/BGDĐT-CNTT ngày 16 tháng 09 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2014-2015; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2014-2015 như sau:
Nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015